Pages

Nov 25, 2011

Ketika Cinta Memanggil

Rindu…rindu…rindu kalbu..
memanggil-manggil nama Mu..

Ya Allah, sesungguhnya  cinta Kaulah Yang Teragung :)

Boleh Je Kalau Nak Share! Korang!

No comments:

Post a Comment